Aug 29 – 31, 2022
APCTP Headquarters, Pohang, Korea
Asia/Seoul timezone

Scientific Program

Aug. 29 (Mon.) onsite, domestic (30+20 minutes for each group)

14:00 - 14:50 Seonghyun Kim (SSU): Current status - from Pb to Th

14:50 - 15:40 Panagiota Papakonstantinou (IBS): Current status - from Oxygen to Calcium

15:40 - 16:00 break

16:00 - 16:50 Yong-Beom Choi (PNU): Current status - from Hf to Hg

16:50 - 17:40 Qiang Zhao (IBS): Current status - from Mo to Sn


Aug. 30 (Tue.) on-line & off-line (20+5 minutes for each group)
Chair: Myung-Ki Cheoun (SSU)
09:00 - 09:20 (KST) Chang-Hwan Lee (PNU) & Jie Meng (PKU): Opening remarks

09:20 - 10:00 (KST) Cong Pan (PKU) Overview of the present progresses

10:00 – 11:15 (KST) G-1, 2, 3
Chair: Myung-Ki Cheoun (SSU)
10:00 - 10:25 Panagiota Papakonstantinou (IBS)
10:25 - 10:50 Ruyou Zheng (Beihang U.)
10:50 - 11:15 Xuewei Xia (SICNU)

11:15 – 11:35 (KST) break

11:35 – 12:25 (KST) G-4, 5
Chair: Shuangquan Zhang (PKU)
11:35 - 12:00 Qiang ZHAO (CENS, IBS)
12:00 - 12:25 Cong Pan (PKU) and Xiaohua Fan (SWU)

12:00 - 12:25

14:00 – 15:15 (KST) G-6, 7, 8
Chair: Myeong-Hwan Mun (SSU)
14:00 - 14:25 Yiu To Chung Martin (Hong Kong U.)
14:25 - 14:50 Yong-Beom Choi (PNU)
14:50 - 15:15 Seonghyun Kim (Soongsil U.)

15:15 – 15:35 (KST) break

15:35 – 16:50 (KST) G-9, 10, 11
Chair: Jenny Lee (HKU)
15:35 - 16:00 Wei Zhang (Zhengzhou U.)
16:00 - 16:25 Jiawei Wu (NUAA)
16:25 - 17:00 Kaiyuan Zhang (CAEP)

17:10 – 18:00 (KST) Discussion

*Groups*

G-1: From O (Z = 8) to Ca (Z = 20) isotopes

G-2: From Ca (Z = 22) to Zn (Z = 30) isotopes

G-3: From Ge (Z = 32) to Zr (Z = 40) isotopes

G-4: From Mo (Z = 42) to Sn (Z = 50) isotopes

G-5: From Te (Z = 52) to Nd (Z = 60) isotopes

G-6: From Sm (Z = 62) to Yb (Z = 70) isotopes

G-7: From Hf (Z = 72) to Hg (Z = 80) isotopes

G-8: From Pb (Z = 82) to Th (Z = 90) isotopes

G-9: From U (Z = 92) to Fm (Z = 100) isotopes

G-10 From No (Z = 102) to Ds (Z = 110) isotopes

G-11 From Cn (Z = 112) to (Z = 120) isotopes


Aug. 31 (Wed.) onsite, domestic

10:00 - 12:00 Kyungil Kim (IBS) Sensitivity study in r-process

13:30 - 15:00 Discussion