Aug 22 – 26, 2022
APCTP Headquarters, Pohang, Korea
Asia/Seoul timezone

Participants

- Yoshihiro  Aritomo (KU) 

- Myung-Ki Cheoun (SSU)

- Yong-Beom Choi (PNU)

- Lisheng Geng (BUAA)

- Hana Gil (CENuM)

- Eunja Ha (HYU)

- Kyoungsu Heo (SSU)

- Myungkuk Kim (IBS)

- Seonghyun Kim (SSU)

- Youngman Kim (IBS)

- Young-Min Kim (UNIST)

- Heamin Ko (SSU)

- Motohiko Kusakabe  (BUAA)

- Chang-Hwan Lee (PNU)

- Zhipan Li (SWU)

- Jie Meng (PKU)

- Myeong-Hwan Mun  (SSU)  

- Hiroyuki Sagawa  (RIKEN, UoA)

- Chang-hoon Song (PNU)

- Qiang Zhao (IBS) 

- Shan-Gui Zhou (ITP)

and more.